Disclaimer en privacy verklaring

Op deze website (http://www.mooicuracao.nl/ of MooiCuracao.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Wanneer u MooiCuracao.nl gebruikt, zich registreert op deze website of anderszins gegevens op deze website achterlaat, verklaart u nadrukkelijk akkoord te zijn met deze disclaimer en verbindt u zich ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden alsmede de regels en voorwaarden na te leven. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de bezoeker.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld. De informatie is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De informatie op deze website komt voor het grootste gedeelte van (geregistreerde) gebruikers. Ondanks het feit dat de redactie, de eigenaar en eventuele medewerkers - hierna verder te noemen: MooiCuracao.nl - zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MooiCuracao.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MooiCuracao.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door MooiCuracao.nl verstrekte informatie of door bezoekers geplaatste informatie en/of meningen.

Privacy & Cookies

Wij respecteren uw privacy. Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website kan logs inclusief IP adressen loggen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Deze website kan gebruik maken van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens kunnen o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser bevatten. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen, zoals bijvoorbeeld bezoekerstatistieken van Google Analytics.

Overeenkomst (ver)huur accommodaties

MooiCuracao.nl is een platform waar verhuurders accommodaties kunnen presenteren en deze voor verhuur aanbieden. Als u via MooiCuracao.nl een accommodatie boekt, gaat u een overeenkomst aan met de verhuurder van de accommodatie. Een verhuurder kan de eigenaar van de accommodatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een tussenpersoon die namens de eigenaar de accommodatie verhuurt. U gaat nooit een overeenkomst aan met MooiCuracao.nl. Ook financiële transacties, geschillen en andere zaken zijn tussen u en de verhuurder. Deze website is nooit een partij hierin. MooiCuracao.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het boeken van een accommodatie is gratis voor de huurder, deze website brengt daarvoor geen kosten in rekening.

Informatie van derden, producten en diensten

Op MooiCuracao.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MooiCuracao.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MooiCuracao.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Juistheid en actualiteit van informatie

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. MooiCuracao.nl is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op de website te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt MooiCuracao.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Tips over onjuiste informatie of onjuist gebruik van de website zijn van harte welkom via ons contactformulier.

Storingen en e-mailverkeer

MooiCuracao.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. MooiCuracao.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Registratie gegevens

Indien u zich registreert op deze website verklaart u daarmee uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze disclaimer en akkoord te zijn met de verwerking van (persoons)gegevens zoals omschreven in deze disclaimer. De te verwerken (persoons)gegevens betreffen alle gegevens die u zelf invult op enige pagina van deze website.

De identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen onder verantwoordelijkheid van MooiCuracao.nl met als primair doel informatieverstrekking aan potentiële toeristen. Zo kan MooiCuracao.nl bijvoorbeeld aan de hand van de opgeslagen gegevens informatie, enquêtes of oproepen over bijvoorbeeld een bepaald onderwerp verspreiden aan die geregistreerden die deze specifieke interesse hebben of hebben aangegeven specifieke informatiebehoeften te hebben. De gegevens zullen niet aan derden zoals commerciële bedrijven ter beschikking worden gesteld. MooiCuracao.nl draagt er zorg voor dat alle (persoons)gegevens naar behoren worden beschermd en beveiligd. Op uw verzoek worden uw eigen persoonsgegevens verwijderd uit de database. MooiCuracao.nl behoudt zich het recht voor om geregistreerden en de afzenders van degene die contact opnemen, te kunnen benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie.

MooiCuracao.nl heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. MooiCuracao.nl behoudt zich het recht voor om de afzender van deze informatie te kunnen benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie.

Als u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Eigendom

De teksten, foto's, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MooiCuracao.nl, aan organisaties of personen die MooiCuracao.nl toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MooiCuracao.nl de informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

MooiCuracao.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt MooiCuracao.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan MooiCuracao.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, of (v) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van MooiCuracao.nl.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

MooiCuracao.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden en regels en deze disclaimer en privacy verklaring te wijzigen of aan te passen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen en zonder dat MooiCuracao.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden.

Overig

Map Markers

De Map Markers die we op onze kaarten gebruiken zijn van de Maps Icons Collection van Nicolas Mollet. We hebben toestemming deze te gebruiken onder de Creative Commons 3.0 BY-SA licentie.